Informácie pre koncových užívateľov

Informácie pre koncových užívateľov 

1. Identifikačné údaje podniku

 Obchodné meno: MMJ Invest s.r.o

Sídlo: Farská 588/2,  976 68 Heľpa

IČO: 36 764 361

IČ pre DPH: SK2022369250

Zapísaná na Okresnom Súde  Banská Bystrica

oddiel:Sro, vložka číslo: 12931/S

2. Rozsah ponúkaných služieb

MMJ Invest s.r.o. poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby:

Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Všeobecných podmienok pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tejto stránke


Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi MMJ Invest s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze:

Sprostredkovania prístupu do siete Internet : Služby a ceny

5. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Druhy ponúkaných servisných služieb sú uvedené v cenníkoch.

Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze: Kontakty

7. Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach

8. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

9. Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb

Podnik má dostatočnú kapacitu siete , a preto nemusí uplatnovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky z dôvodu predchádzať , aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia.

10. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

MMJ Invest s.r.o. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

11. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

MMJ Invest s.r.o. ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

12. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho

MMJ Invest s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

13. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v „Cenníku" ktorý je na uvedenom odkaze Služby a ceny

Informácie ohľadom parametrov riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku (ktoré majú za následok, blokovanie resp. spomalenie vybraných portov) podnik žiadnu službu neblokuje

14. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Vo všeobecnosti uplatňuje MMJ Invest s.r.o. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

15. Informácie bez poplatku

Pre informácie ohľadom nákladov aj pre iné poskytované služby sú pre zákazníkov k dispozícii naši zamestnanci, ktorých možno kontaktovať telefonicky alebo mailom prostredníctvom kontaktov dostupných na uvedenom odkaze: Kontakty

 

Comments