Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti MMJ Invest, s.r.o.

1.1 Účastník má právo uplatniť si reklamáciu vo veci správnosti úhrady za poskytnutú Službu alebo kvality poskytovanej Služby.

1.2 Reklamácia sa podáva písomne na adresu sídla Poskytovateľa. V reklamácii je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje a opísať predmet reklamácie jasným a zrozumiteľným spôsobom.

1.3 Reklamáciu vo veci správnosti úhrady za poskytnutú Službu je Účastník oprávnený uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného vyúčtovania.

1.4 Reklamáciu na kvalitu poskytovanej Služby je Účastník oprávnený uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa poskytnutia reklamovanej Služby.

1.5 Reklamácia Účastníka na správnosť úhrady alebo kvalitu poskytovanej Služby uplatnená po uplynutí lehoty určenej v predchádzajúcich odsekoch nebude zo strany Poskytovateľa uznaná.

1.6 Reklamácia nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté alebo požadované Služby.

1.7 Poskytovateľ písomne oznámi Účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie do 30 dní odo dňa jej doručenia, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní;poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak poskytovateľ odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

1.8 V prípade, že Poskytovateľ zaviní neposkytovanie Služby alebo poskytovanie Služby v zníženej kvalite minimálne po dobu 24 hodín v príslušnom kalendárnom mesiaci, Účastník má nárok na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Služby, resp. poskytovania Služby so zníženou kvalitou, ibaže má Účastník v takom prípade nárok na inú zľavu, právo na uplatnenie sankcie alebo nárok na iné finančné plnenie v zmysle Zmluvy.

1.9 Pomerná časť ceny sa počíta pre účely reklamácií nasledovne: Za každú hodinu, za ktorú má Účastník nárok na vrátenie pomernej čiastky ceny, sa vracia čiastka rovnajúca sa 1/24 ceny za poskytovanie Služby prepočítanej na 1 deň, pričom pre tieto účely sa za mesiac považuje 30 dní a ako cena za poskytovanie služby sa použije len fixná časť ceny za poskytovanie služby, nezávislá na odpočte poskytnutých služieb. Ak sa čiastka nedá takto určiť, Poskytovateľ môže navrhnúť inú vhodnú formu kompenzácie.

1.10 V prípade uznania reklamácie vo veci neposkytovania služby si musí Účastník uplatniť nárok na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Služby najneskôr do troch mesiacov po obnovení Služby, inak nárok zaniká.

1.11 Účastník môže predložiť Telekomunikačnému úradu ( ďalej len „úrad“ ) spor s poskytovateľom, ktorý poskytuje siete alebo služby, v oblasti upravenej zákonom, a to až po reklamačnom konaní, ak nesúhlasí s výsledkom reklamáciealebo so spôsobom jej vybavenia podľa § 75 zákona.

1.12 Maximálna výška čiastky, na vrátenie ktorej môže vzniknúť Účastníkovi nárok za určitý kalendárny mesiac na základe všetkých reklamácií Účastníka týkajúcich sa Služby a vzťahujúcich sa na takýto mesiac sa rovná mesačnej cene za poskytovanie Služby, ktorá bola reklamovaná.

1.13 Čas neposkytovania Služby ako aj čas poskytovania Služby v zníženej kvalite sa vždy posudzuje a pre účely týchto Všeobecných podmienok sleduje za kalendárny mesiac.

1.14 V prípade, že Účastník preukáže Poskytovateľovi závažné dôvody, pre ktoré zmeškal lehotu pre uplatnenie svojho práva podľa tohto článku 11, Poskytovateľ môže Účastníkovi odpustiť zmeškanie lehoty.